Creamy Avocado Cashew Pesto Spaghetti

This no oil Avocado Cashew Pesto Spaghetti is a real crowd pleaser. So easy to make and tastes aboslutely amazing!